Cyclone brouchure

Cyclone Brouchure (Tongan) can be downloaded.

AFA PE MATANGI FAKASAIKOLONE (Picture of the EYE of the cyclone on cover page)
1. Natula ‘oe Afa pe Matangi Fakasaikolone (Nature of Cyclone)

 • Koe Afa ‘oku fa’u ia ‘i he tikili ‘e 5-10 mei he tafa’aki fakatonga ‘oe Ekueta pea toki fononga faka tonga pe faka tonga hahake/hihifo mai ai ki Tonga ni
 • Koe faha’i ta’u Afa oku lele mei Novema ki ‘Epeleli ‘oe ta’u hoko. Neongo ia ‘oku malava pe ke hoko ia ‘i tu’a he taimi koeni
 • Koe konga lalahi e 3 ‘oe Afa pe matangi faka Saikolone 1)‘oku ‘iai hono mata(eye) 2) moe holisi pe eye wall 3) moe hikuhiku matangi.
 • Koe mata pe uhouhonga e Afa ‘oku nonga ‘aupito ia pea ma’a ai e langi ‘o hange pe koe ngaahi ‘aho nonga anga maheni.
 • Koe holisi ‘oe mata (eye wall) e Afa koe ngaahi tafa’aki taupotu taha ia ki he mata pea koe feitu’u eni ‘oku malohi taha ai e havili
 • Teke ‘ilo kuo a’u mai e mata ‘oe matangi kapau koe lolotonga pe havili malohi taha kuo ke ongo’i pea tu’u fakafokifa ia
 • Ko ‘ene paasi pe mata, koe toe ha’aki mai ‘ae matangi malohi taha ‘oe Afa kae angi ia mei he tafa’aki ‘e taha koia ‘oua teke ‘alu leva ki tu’a kae ‘oua kuo paasi e Afa
 • Koe Afa ‘oku ‘ikai ke fonoga ia ‘iha foi laine hangatonu ka ‘oku malava ke afeafe holo. Koia fanongo ma’u pe kihe letio keke ‘ilo e halanga ‘oe Afa
 • Oku ha’u fakataha e afa moe ngaahi ‘uha lahi ‘o lava ke tupu ai ha tafea e hala pule’anga moe ngaahi feitu’u maulalo
 • Oku ne fakatupu moe ngaahi peau lalahi (storm surge) ‘oku fakatu’utamaki kihe ngaahi kolo moe hala tu’u matatahi pea toe fakatuutamaki ange ka hoko mai e afa he taimi hu’a ‘ae tahi(high tide)

2. Me’a ke fai kimu’a he faha’i ta’u Afa (Novema-Epeleli)(What to do before the cyclone season)

 • Teteu ha’o ki’i Palani Ngaue kihe me’a teke fai moho famili ka to ha Afa (Vahevahe e fatongia ke fai; ilo’i e feitu’u ke hola kiai kapau ‘e ngali uesia ho fale; ngaahi naunau tokoni fakavavevave; ngaahi tohi/koloa mahu’inga ke tauhi malu; Feitu’u fefeka taha he fale ke toi kiai,pea ke ilo katoa e famili kihe palani koeni
 • Fakapapaui’i ‘oku ke ma’u e ngaahi me’a koeni: letio moe maka fo’ou, te’elango,masi kasa, kasa hulu moe maka,hina kalasini, milemila veve, tepi malu’i, meakai 2amil, hina vai…
 • Fakapapau’i ‘oku malu ho ‘api mo hao kiha to mai ha afa
 • Ta/Trim e ngaahi va’a ‘oku ofi kihe fale moe uaea ‘uhila ho ‘api

3. Me’a ke fai lolotonga e Fakatokanga Afa (What to do during Cyclone Warning)

 • Fanongo ma’u pe kihe fakatokanga he letio pea fai kihe ngaahi fale’i ‘oku omai ai
 • Fa’o e ngaahi me’a mahu’inga kotoa ha milemila/tangai malu kapau ‘oku ngali malohi e matangi ke fai ha maumau
 • ‘Utu e me’alele moe ’ai’anga vai ke fonu
 • Tukituki ha la’i papa pe la’i kapa he ‘u matapa sio’ata/luva
 • ‘Ilo ha fale malohi fe’unga ke hola kiai kapau’oku ‘ikai malohi fe’unga ho fale
 • To’o e fakatali ki he sima vai
 • Teuteu ha’o me’atokoni moe vai fe’unga moe’aho ‘e tolu pe lahi hake
 • Ha’i pe ta’ota’o ngaahi la’i kapa moe ngaahi koloa ‘i tu’a ‘e ngali puhi ‘ehe matagi he’e lava ke hoko ai ha fakatu’utamaki lolotonga e Afa

4. Me’a ke fai lolotonga e Afa (What to do during Cyclone impact)

 • ‘Oua ‘e hoha’a pea ‘ai ke fiemalie e family
 • To’o e palaki e ‘u me’a faka’uhila kotoa pe mei he poini
 • Tapuni e hina kasa
 • ‘Oua ‘e nofo ofi ki he matapa sio’ata
 • Fanongo ma’u pe ki ho’o letio pea talangofua kihe ngaahi fale’i ‘oku ‘omai
 • Ngaue’aki e telefoni kihe me’a fakavavevave pe
 • Tokanga kiha tu’u fakafokifa ae Afa . ‘Oua ‘e ‘alu leva ki tu’a na’a koe mata ia ‘oe Afa ‘oku ke lolotonga ‘iai

5. Me’a ke fai hili e Afa (What to do after a Cyclone)

 • Fakafanongo ki he letio kihe ngaahi fale’i ‘oku omai
 • Vakai ho famili/’api ‘oku lelei mo tukungamalie me’a kotoa pea ka ‘ikai pea fai ha ngaue kiai
 • Vakai ho kaunga’api na’a ‘oku fiema’u tokoni
 • Fakama’opo’opo ho ‘api he faingamalie vave taha ke ma’a na’a fanau ai e namu
 • ‘Oua ‘e ‘alu ‘o sio afa he ‘oku fai e ngaue ‘ae ngaahi Potungaue/Kautaha Tokoni
 • Fakamama’o meihe uaea ‘uhila motu pe koe vai ‘oku takoto ai e uaea na’a ‘oku kei moui
 • Fakamama’o mei he ngaahi fale ‘oku uesia kae ‘oua kuo sivi ‘oku hao
 • Haka e vai pea toki inu kapau kuo maha ho’o vai
 • Tokoni ki he fokotu’utu’u ngaue ‘ae Komiti fakakolo ke fakahoko hili e afa

6. Ngaahi Fokotu’utu’u ‘ae Pule’anga (National Emergency Management Arrangements)

 • Koe mafai ki hono tokanga –e-kina e ngaahi fakatamaki koe Lao ki hono Tokanga-e-kina engaahi Fakatamaki 2007(Emergency Management ACT 2007).
 • Oku tala mai ‘e he Lao ni kuo pau ke ‘iai e ngaahi Komiti Tokanga-e-kina e ngaahi fakatamaki ‘i he vahe fonua kotoa moe ngaahi kolo kotoa
 • Oku feima’u leva ke ‘iai ha ha Komiti ‘a Niuatoputapu , Niuafoou, Vavau, Haapai, Eua mo Tongatau mo honau ngaahi kolo takataha.
 • Koe lelei ange kapau e ‘iai moha palani fakafamili

7. Koengaahi fokotu’utu’u fakavahe fonua ke fai pe ia ‘ehe ngaahi Vahe fonua kae aofangatuku mei he Komiti Fakafonua pe National Emergency Management Committee ‘aia ‘oku sea ai e Minisita Ngaue mo Minisita ki hono tokanga-e-kina e Ngaahi Fakatamaki
8. Ngaahi Fika Fetuutaki Fakavave(Emergency Contact Numbers)

 • Ofisi Tokanga-e-kina e Ngaahi Fakatamaki (National Emergency Management Office) – 28 004, 28 005
 • Ofisi Kau Polisi – 922
 • Ofisi Kau Sotia – 23 099
 • Kolosikula – 21 360

Made by a local disaster management practitioner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s